This is some text inside of a div block.

Hur gör man en SWOT-Analys?

En SWOT-analys kan vara avgörande för ditt företag och hur du ska ta dig framåt bland all konkurrens.

Digital Marknadsföring

Hur gör man en SWOT-Analys?

Lärling inom Digital Marknadsföring

Vad är SWOT-analys och hur kan det hjälpa ditt företag?

SWOT står för: Strength, Weakness, Opportunity, Threat.

SWOT-analys är en strategisk modell som används för att utvärdera styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom en organisation eller ett företag. Genom att identifiera dessa faktorer kan företaget skapa en mer effektiv affärsstrategi.

En SWOT-analys kartlägger de externa och interna faktorerna som hör till den situation som analyseras, men den visar inte vilka faktorer som bör prioriteras.

Om man inte gör en SWOT-analys om du inte gör det på rätt sätt, blir resultatet inte lika effektivt.

Det är viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av organisationen eller verksamheten när man genomför en analys. Ett företag bör till exempel inte bara titta på sina styrkor utan även på sina svagheter och hot.

Hur kan man använda en SWOT-analys?

En SWOT-analys kan hjälpa en organisation på många sätt. Genom att identifiera organisationens styrkor och svagheter, kan det hjälpa till att identifiera områden som kan förbättras.

Den kan också avslöja nya möjligheter och hot som kan påverka företagets framgång. Dessutom hjälper analysen företagsägare att fokusera på de viktigaste frågorna och minska röran från onödiga frågor.

På det hela taget är en SWOT-analys ett otroligt användbart verktyg för att hjälpa företag att utforma effektiva strategier och göra bättre. Den ger en möjlighet att analysera den miljö som företaget verkar i och identifiera områden där förbättringar och potentiella risker kan göras.

Med rätt genomförande och användning kan det vara extremt fördelaktigt att göra en SWOT-analys

Nyckeln är att förstå hur man effektivt använder resultaten av SWOT-analysen för att skapa en effektiv strategi. Om du gör om du inte har erfarenhet av att genomföra en SWOT-analys är det lämpligt att anlita experter som kan hjälpa dig.

Genom att använda ett team av erfarna yrkesmän kan företaget dra nytta av deras expertis och kunskap om SWOT-analys och komma fram till en effektiv strategi för att gå vidare. Med deras hjälp kommer företaget att kunna fatta mer välgrundade beslut.

Sedan är det bara att använda företagets styrkor och svagheter på ett bra sätt så att man inte slösar bort den kunskap man hittat.

Styrkor

Styrkor är interna faktorer som ger fördelar gentemot konkurrenter. Dessa faktorer kan vara allt från högkvalitativa produkter till engagerad personal.

Genom att ta fram de olika styrkorna i ditt företag kan du fastställa de områden där du har en konkurrensfördel jämfört med dina konkurrenter.

När du tar fram styrkorna med en SWOT är det viktigt att  fokusera på både materiella och immateriella faktorer. Detta omfattar faktorer som kundservice, rykte, produkternas eller tjänsternas kvalitet osv.

Det är viktigt att man inte bara tar reda på sina styrkor men också att ha en plan för hur du kan maximera dem. Att känna till sina styrkor är bara halva kampen.

Den andra halvan är att utnyttja dem och främja dem till potentiella kunder.

Svagheter

Om din produkt är bra och du har tillräckligt med anställda och liknande har du förmodligen ett problem i din marknadsföring och då är det viktigt att planera upp den.

Svagheter är också interna faktorer men de innebär nackdelar jämfört med konkurrenter. Detta kan vara bristande kundsupport eller ineffektiva processer.

Att identifiera svagheter gör det möjligt för företaget att åtgärda problemen och öka produktiviteten.

När vi tar fram svagheterna är det viktigt titta på materiella och immateriella faktorer. Några av de saker som bör beaktas är kundservice och andra faktorer som inte har med din produkt att göra.

Det är även viktigt att förstå att alla svagheter inte kan åtgärdas. Vissa av dem kan vara svåra att ändra på grund av bristande resurser eller tidsbrist. Vissa kommer inte gå att ändra på eftersom att de härstammar från styrkorna i företaget.

Möjligheter

Möjligheter är externa faktorer som kan ge en konkurrensfördel. Detta kan vara allt från nya teknologier till ändrade marknadsförhållanden.

Genom att identifiera möjligheter i marknaden kan företaget anpassa sig efter dessa förändringar och dra nytta av dem.

Här är det viktigt att tänka utanför boxen och upptäcka möjligheter som ingen annan lägger märke till. Dessa möjligheter kan användas för att skapa nya produkter eller tjänster och öka intäkterna.

"Det finns inga dåliga idéer"

Detta är något vi fått höra på lågstadiet i skolan. Sedan har vi också fått höra att alla våra idéer är dåliga, men det är de verkligen inte. Det finns inte dåliga idéer eftersom att en idé bara är ett nytt sätt att tänka. Den idén du hade kanske inte fungerar, men det var en bra idé för att den testade en ny tankebana.

Vad gör man när man hittat en möjlighet?

När man hittat en möjlighet är det bra att förbereda sig för den. Om man får en bra möjlighet vill man vara redo.

"Det är bättre att vara redo för en möjlighet och inte få den, än att få en möjlighet man inte är redo för."

-Någon mycket smartare än mig.

Förbered företaget för dessa möjligheter och gör upp en plan för hur ni ska ta vara på dem. Det är viktigt att man förstå riskerna och förbereda sig för dem. Det är däremot viktigt att vi inte lägger alla ägg i samma korg och tappar den för att den blir för tung.

Hot

Hot är också externa faktorer men de innebär negativa konsekvenser för verksamheten. Detta kan vara allt från ökad konkurrens till ekonomiska nedgångar.

Genom att identifiera hot i miljön runt verksamheten kan man ta proaktiva åtgärder för att skydda sig mot dessa hot.

Det är viktigt att tänka framåt i tiden. Gör vi inte detta kan företaget bli överraskat och det kan få allvarliga konsekvenser.

Ett företag kan stå inför många olika sorters hot som är svåra att se. Precis som med möjligheterna är det viktigt att tänka utanför boxen så att vi kan se både hot och möjligheter.

Vad gör man efter man gjort en SWOT?

När du har identifierat dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot är det dags att vidta åtgärder. Du måste skapa en plan som utnyttjar möjligheterna samtidigt som du minimerar riskerna med hoten.

Att utveckla strategier för att utnyttja dina styrkor och ta itu med dina svagheter är avgörande för att säkerställa ett företags framgång.

Hur använder man det man hittat?

Man gör en MCDA

När man hittat styrkor, svagheter, möjligheter och hot så kan man använda sig av en Multiple Criteria Decision Analysis.

En MCDA är egentligen bara hur man gör ett val med hjälp av logik. Du gör dessa flervalsanalyser varje dag. Till exempel när du väljer vad du ska köpa i en butik. Här ska jag visa hur man gör det mer pricksäkert.

En MCDA har flera olika steg:

  • Alternatives - Du ser vad du väljer mellan
  • Criteria - Du tar reda på kraven du vill att alternativen ska uppfylla
  • Levels - Du ger en poäng på hur bra alternativet uppfyller varje krav
  • Preference values - Här bestämmer du själv i procent hur viktiga kraven är för dig

Efter man gjort detta räknar man sedan ut den totala poängen för varje alternativ. Man tar alltså poängen på ett krav och multiplicerar detta med procenten som visade hur viktigt kravet var. Sedan gör man detta med alla krav och får fram den totala poängen för alternativet. Slutligen gör man detta med alla alternativ.

Efter detta rangordnar man dem och får fram det bästa alternativet. Sedan ska man tänka en andra gång innan man gör valet. MCDA är ett väldigt bra sätt att lägga upp statistiken på bordet inför ett stort val. Ett bra exempel på ett stort val är vad nästa steg med företaget kommer vara.

Vad har detta med SWOT att göra?

När man har gjort sin SWOT-analys får man bara fram fakta om sitt företag.

När du hittat ett problem som måste lösas så brainstormar man för alternativ och använder sedan en MCDA för att komma fram till rätt lösning.

När du hittat en möjlighet du vill ta var på så brainstormar man alternativ och använder sedan en MCDA för att komma fram till rätt lösning.

Dina SWOTs är bara värdefulla om man gör någonting med dem. Därför vill du använda en MCDA. Då ser du till att du gör något med den. 

Det spelar ingen roll hur bra SWOT-analysen är för företaget om du inte gör något av den.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en SWOT-analys ett viktigt verktyg för alla företag. Den hjälper till att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan bidra till att informera företagets beslutsfattande. Detta kan sedan användas för att planera en strategi för tillväxt och framgång.

Det är viktigt att tänka utanför boxen och vara medveten om både interna och externa faktorer. Detta kommer att hjälpa till att identifiera potentiella möjligheter som kan användas för att öka konkurrenskraften och skydda mot potentiella hot.

Genom att ta ett proaktivt grepp kan företag förbereda sig för framtiden och dra nytta av nya möjligheter när de uppstår. Genom att göra en SWOT-analys kan du hjälpa företaget att skapa förutsättningar för framgång.

SWOT-analysen är ett viktigt verktyg för varje och kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av dina resurser. Genom att använda detta verktyg för att identifiera styrkor och svagheter, möjligheter och hot.

Sedan ska det bara göras en MCDA för att främja det bästa i din verksamhet.  Det kan vara svårt att göra rätt val, men med hjälp av en SWOT-analys och MCDA kan du fatta bästa möjliga beslut för ditt företag.

Latest Articles

No items found.

FAQ - Digital Marknadsföring

Vad är en SWOT-analys?

SWOT står för Strengths.Weaknesses.Opportunities.Threats. Det är helt enkelt att man analyserar dessa sakerna inom ett företag för att sedan göra upp en plan på hur man kan förbättra det.